Support 0898 155 199 - 0961 209 999
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10.03 ÂL)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
                                                                   
      Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm  2021
 
THÔNG BÁO
Số :3103/2020/TB-CCHL
(V/v : Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Năm 2021)
               Kính gửi : Quý Khách Hàng!
- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao Động nước CHXHCNVN về các ngày nghỉ Lễ lớn trong năm ;
- Căn cứ theo Quy định của Công ty Cổ Phần Xây Lắp và TMDV CCHL 
 
                    Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và TMDV CCHL trân trọng thông báo đến Quý khách hàng kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2021, và lịch làm việc trở lại của Công ty Chúng tôi như sau:     
 
1. Thời gian nghỉ Lễ : 01 Ngày. Thứ tư ngày 21/04/2021 (Tức ngày 10/03/2021 Âm Lịch) 
2. Thời gian làm việc lại: Từ thứ năm ngày 22/04/2021 (Tức ngày 11/03/20201Âm Lịch)
 
                    Vậy, Công Ty Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng sắp xếp về kế hoạch đặt hàng trước và sau Lễ để Công Ty Chúng tôi được phục vụ tốt nhất.
                 Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm của Quý khách hàng.
                 Công ty CP Xây Lắp và TMDV CCHL kính chúc Qúy khách hàng một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình!
 
CÔNG TY CP XÂY  LẮP VÀ TMDV CCHL
Nơi nhận:  
- Như kính gửi;                                                                        
- Lưu : Các phòng, ban;
 

                                                           
Chia sẻ: